Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED PREDSJEDNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za energiju u iznosu od 4.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge".
2. Naknade triškova zaposlenih u iznosu od 11.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge".
3. Nabavka opreme u iznosu od 15.000,00 KM tereti poziciju "Ugovorene usluge ".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 343/02
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.