Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O PRESTANKU PRIMJENE ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE O DAVANJU SAGLASNOSTI LJUBLJANSKOJ BANCI D.D. LJUBLJANA, GLAVNA FILIJALA SARAJEVO ZA IZVRŠENJE STATUSNE PROMJENE I PONIŠTENJU PRAVNIH POSLJEDICA NASTALIH NA TEMELJU UPISA STATUSNE PROMJENE U SUDSKI REGISTAR

I

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Zaključka Vlade Republike Bosne i Hercegovine broj 011-26/93 sa 153. sjednice održane 19.6.1993. godine, o davanju saglasnosti Ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana, glavna filijala Sarajevo da izvrši statusnu promjenu i registrira se kod nadležnog suda kao samostalna banka pod nazivom "Ljubljanska banka d.d. Sarajevo", i sve pravne posljedice od dana njegovog usvajanja.

II

Nadležni organ pokrenut će postupak brisanja statusne promjene iz tačke I ove odluke iz registra nadležnog suda, uz poništenje pravnih posljedica nastalih nakon upisa i uspostavu knjigovodstvenog stanja na dan 18. juna 1993. godine, u skladu sa zakonom.

III

Obaveze nadležnih organa u smislu tačke IV ove odluke utvrdit će se posebnim zaključkom.

IV

Po uspostavi knjigovoodstvenog stanja na dan 18. juna 1993. godine, Ljubljanska banka će angažirati neovisnog vanjskog revizora koji će izvršiti provjeru diobenog bilansa..

V

Daje se preporuka Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine da prati aktivnosti u smislu tač. II i IV ove odluke i izvrši kontrolu po njihovom završetku.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 339/02
15. jula/srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.