Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU MODELA ZA REPROGRAMIRANJE TRAŽBINA ELEKTROPRIVREDNIH PODUZEĆA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA ISPORUČENE ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE SA STANJEM NA DAN 31.12.2001. GODINE


I

Ovom odlukom utvrđuje se model za reprogramiranje tražbina elektroprivrednih poduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplinske energije sa stanjem na dan 31.12.2001. godine.

II

U skladu sa ovom odlukom , u reprogramiranju neizmirenih obvezaučestvuju:
a) u svojstvu povjerioca:
- JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo i "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne", d.o.o. Mostar, kao isporučitelji električne i toplinske energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode ( u daljnjem tekstu: elektroprivredna poduzeća),
b) u svojstvu dužnika:
- kupci električne energije čija su trošila priključena na elektroenergetski sustav, sukladno Općim uvjetima za isporuku električne energije, a kojima se električna energija isporučuje na temeljuugovora o isporuci ili ugovora o pristupanju,
- kupci toplinske energije koju koriste za zagrijavanje objekata i stanova,
- kupci tehnološke pare i dekarbonizirane vode koju koriste u industrijskoj proizvodnji.

III

Glede ove odluke, pod kupcima/dužnicima se obuhvataju:
- gospodarska društva s većinskim državnim kapitalom (industrija, namjenska proizvodnja, uslužne i dr. gospodarske djelatnosti),
- komunalna poduzeća s većinskim državnim kapitalom (vodovod, toplane i sl.)

IV

Glede opsega, načina i dinamike reprogramiranja dospjelog duga po osnovi isporučene električne i toplinske energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode zaključno sa 31.12.2001. godine, kupci/dužnici iz točke III ove odluke, kategoriziraju se kako slijedi:

Kategorizacija kupaca/dužnika
prema visini iznosa
koji se potražuje
sa 31.12.2001.g. Iznos duga do vrijednosti
(KM) Broj mjesečnih rata za reprogram. obveza Potrebno osiguranje garancije i sredstva za obezbjeđenje plaćanja
1. 2. 3. 4.
I kategorija do 50.000 do 6
II kategorija 50.000 -100.000 do 12 da
III ketegorija 100.000-500.000 do 18 da
IV kategorija 500.000-1.000.000 do 24 da
V kategorija Preko 1.000.000 do 36 da

V

Subjekti iz točke II ove odluke će, sukladno važećim propisima i ovoj odluci, pristupiti reguliranju međusobnih odnosa po osnovi neizmirenog duga za isporučenu električnu energiju, toplinsku energiju, tehnološku paru i dekarboniziranu vodu i o tome zaključiti poseban ugovor.

VI

Ugovor o načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju, toplinsku energiju i tehnološku paru obvezno sadrži sljedeće elemente:
- pravni temelj i ukupan iznos duga koji se plaća u ratama, uz naznačenje dospjelosti i neprijepornosti duga,
- iznos rate i nadnevak dospijeća, sa obračunom kamata uz pojedine rate,
- sredstva osiguranje plaćanja za vrijednost duga veću od 50.000 KM,
- obvezu kontinuiranih plaćanja tekućih obveza i
- naznačenje prava elektroprivrednih poduzeća da ograniče ili obustave isporuku električne energije, toplinske energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode u slučaju raskida ovog ugovora zbog neispunjenja obveza preuzetih od strane kupca/dužnika.

Ugovorom iz stavka 1. ove točke utvrđuje se obveza kupca/dužnika II, III, IV i V kategorije da osigura plaćanje duga jednim od instrumenata osiguranja plaćanja (npr. bankarska ili druga zakonom predviđena garancija, odgovarajući broj avaliranih mjenica, založno pravo na nepokretnim stvarima i dr.).
Ugovor sa kupcem/dužnikom I kategorije može a ne mora da sadrži obvezu iz prethodnog stavka.

VII

Pod dospjelim dugom , glede ove odluke , podrazumijeva se:
- dug čiju su isplatu elektroprivredna poduzeća ovlaštena zahtijevati, a koji još nije utužen pred mjerodavnim sudom i
- dug koji je utužen pred mjerodavnim sudom a po kojem sudski postupak još nije pravomoćno okončan.

VIII

Od reprogramiranja obveza sklapanjem ugovora o načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju , toplinsku energiju, tehnološku paru i dekarboniziranu vodu prema modelu utvrđenom ovom odlukom , izuzimaju se neizmirene obveze kupca/dužnika:
- o čijem osnovu i visini je odlučeno pravomoćnom sudskom odlukom, a koje nisu izmirene u ostavljenom roku,
- za čije je izmirenje rješenjem mjerodavnog suda određeno prinudno izvršenje.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 338/02
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.