Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU MODELA ZA REPROGRAMIRANJE POTRAŽIVANJA ELEKTROPRIVREDNIH PREDUZEĆA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD ODREĐENIH KATEGORIJA KORISNIKA ISPORUČENE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE SA STANJEM NA DAN 31.12.2001. GODINE


I

Ovom odlukom utvrđuje se model za reprogramiranje potraživanja elektroprivrednih preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplotne energije sa stanjem na dan 31.12.2001. godine.

II

U skladu sa ovom odlukom , u reprogramiranju neizmirenih obaveza učestvuju:
a) u svojstvu povjerioca:
- JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo i "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne", d.o.o. Mostar, kao isporučioci električne i toplotne energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode ( u daljem tekstu: elektroprivredna preduzeća),
b) u svojstvu dužnika:
- kupci električne energije čija su trošila priključena na elektroenergetski sistem, u skladu sa Općim uvjetima za isporuku električne energije, a kojima se električna energija isporučuje na osnovu ugovora o isporuci ili ugovora o pristupanju,
- kupci toplotne energije koju koriste za zagrijavanje objekata i stanova,
- kupci tehnološke pare i dekarbonizirane vode koju koriste u industrijskoj proizvodnji.

III

U smislu ove odluke, pod kupcima/dužnicima se obuhvataju:
- privredna društva s većinskim državnim kapitalom (industrija, namjenska proizvodnja, uslužne i dr. privredne djelatnosti),
- komunalna preduzeća s većinskim državnim kapitalom (vodovod, toplane i sl.)

IV

U pogledu obima, načina i dinamike reprogramiranja dospjelog duga po osnovu isporučene električne i toplotne energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode zaključno sa 31.12.2001. godine, kupci/dužnici iz tačke III ove odluke, kategorišu se kako slijedi:


Kategorizacija kupaca/dužnika
prema visini iznosa
koji se potražuje
sa 31.12.2001.g. Iznos duga do vrijednosti
(KM) Broj mjesečnih rata za reprogram. obaveza Potrebno osiguranje garancije i sredstva za obezbjeđenje plaćanja
1. 2. 3. 4.
I kategorija do 50.000 do 6
II kategorija 50.000 -100.000 do 12 da
III ketegorija 100.000-500.000 do 18 da
IV kategorija 500.000-1.000.000 do 24 da
V kategorija Preko 1.000.000 do 36 da

V

Subjekti iz tačke II ove odluke će, u skladu sa važećim propisima i ovom odlukom, pristupiti reguliranju međusobnih odnosa po osnovu neizmirenog duga za isporučenu električnu energiju, toplotnu energiju, tehnološku paru i dekarboniziranu vodu i o tome zaključiti poseban ugovor.

VI

Ugovor o načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju, toplotnu energiju i tehnološku paru obavezno sadrži sljedeće elemente:
- pravni osnov i ukupan iznos duga koji se plaća u ratama, uz naznačenje dospjelosti i nespornosti duga,
- iznos rate i datum dospijeća, sa obračunom kamata uz pojedine rate,
- sredstva obezbjeđenja plaćanja za vrijednost duga veću od 50.000 KM,
- obavezu kontinuiranih plaćanja tekućih obaveza i
- naznačenje prava elektroprivrednih preduzeća da ograniče ili obustave isporuku električne energije, toplotne energije, tehnološke pare i dekarbonizirane vode u slučaju raskida ovog ugovora zbog neispunjenja obaveza preuzetih od strane kupca/dužnika.

Ugovorom iz stava 1. ove tačke utvrđuje se obaveza kupca/dužnika II, III, IV i V kategorije da obezbijedi plaćanje duga jednim od instrumenata obezbjeđenja plaćanja (npr. bankarska ili druga zakonom predviđena garancija, odgovarajući broj avaliranih mjenica, založno pravo na nepokretnim stvarima i dr.).
Ugovor sa kupcem/dužnikom I kategorije može a ne mora da sadrži obavezu iz prethodnog stava.

VII

Pod dospjelim dugom , u smislu ove odluke , podrazumijeva se:
- dug čiju su isplatu elektroprivredna preduzeća ovlaštena zahtijevati, a koji još nije utužen pred nadležnim sudom i
- dug koji je utužen pred nadležnim sudom a po kojem sudski postupak još nije pravosnažno okončan.

VIII

Od reprogramiranja obaveza zaključivanjem ugovora o načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju , toplotnu energiju, tehnološku paru i dekarboniziranu vodu prema modelu utvrđenom ovom odlukom , izuzimaju se neizmirene obaveze kupca/dužnika:
- o čijem osnovu i visini je odlučeno pravosnažnom sudskom odlukom, a koje nisu izmirene u ostavljenom roku,
- za čije je izmirenje rješenjem nadležnog suda određeno prinudno izvršenje.

IX

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 338/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.