Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU DOBITNICIMA NAJVEĆEG RATNOG PRIZNANJA "ZLATNI LJILJAN"

I

Odobrava se izdvajanje sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
2002. godinu u iznosu od 176.300,00 KM (slovima:
stotinusedamdesetšesthiljadatristotine KM) za kupovinu prigodnih poklona dobitnicima najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan", a u povodu obilježavanja "Dana Zlatni ljiljan".

II

Sredstva iz prethodne tačke isplatit će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu sa pozicije "Tekuće rezerve" i to na žiro-račun Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH na žiro račun broj 1291011000252752 kod Central-Profit banke.

III

Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH će odlučiti o vrsti poklona, jednoobrazno za sve nosioce najvećeg ratnog priznanja i na prigodan način uručiti dobitnicima lično ili članovima poginulih ili umrlih dobitnika, te dokaz (objedinjene spiskove) o uručenju , dostaviti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

IV

Za realizaciju ove odluke starat će se Federalno ministarstvo finansija-financija i
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 216/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.