Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95) te točke VI Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O UTROŠKU SREDSTAVA ''TRANSFERA ZA
KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU''


I


Sarajevo Film Festivalu će se dodijeliti sredstva u iznosu od 100.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za organiziranje Osmog Sarajevo Film Festivala.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se izdvojiti iz sredstava utvrđenih u razdjelu 21. pozicije ''Transfer za kulturu od značaja za Federaciju'' u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), planiranih Programom utroška sredstava ''Transfera za kulturu od značaja za Federaciju'' pod točkom 2. kao ''Internacionalni projekti''.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa/sporta, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 336/02
15. srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.