Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95) te tačke VI Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O UTROŠKU SREDSTAVA ''TRANSFERA ZA
KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU''


I


Sarajevo Film Festivalu će se dodijeliti sredstva u iznosu od 100.000,00 KM u svrhu finansijske pomoći za organiziranje Osmog Sarajevo Film Festivala.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se izdvojiti iz sredstava utvrđenih u razdjelu 21. pozicije ''Transfer za kulturu od značaja za Federaciju'' u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), planiranih Programom utroška sredstava ''Transfera za kulturu od značaja za Federaciju'' pod tačkom 2. kao ''Internacionalni projekti''.


III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 336/02
15. jula 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.