Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU STOMATOLOŠKOM
FAKULTETU SARAJEVO


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 85.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa, Stomatološkom fakultetu Sarajevo, na ime nadoknade dr. Halidu Sulejmanagiću za ustupljen stan Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 334/02
4. jula 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.