Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i tačke III podtačke 3. Odluke o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj 28/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O NAČINU FINANSIRANJA AGENCIJE
ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH


I


Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će se finansirati iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.


II


Danom početka primjene ove odluke Agencija za privatizaciju u Federaciji gubi svojstvo budžetskog korisnika u smislu Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98).


III


Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2002. godinu i Odluka Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o načinu finansiranja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 01-02-1346/02 od 21. 3. 2002. godine su sastavni dio ove odluke.


IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 333/02
15.jula 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.