Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - ZA
ŠKOLOVANJE POLICAJACA


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 150.000 KM Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova radi financiranja upisa 150 policajaca na vanredni dvogodišnji studij Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća pričuva Vlade Federacije'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 331/02
28.lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.