Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA - ZA
ŠKOLOVANJE POLICAJACA


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 150.000 KM Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova radi finansiranja upisa 150 policajaca na vanredni dvogodišnji studij Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 331/02
28.juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.