Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i članka 3. stavak 1. Zakona o privatizaciji poduzeća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/00 i 27/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODREĐIVANJU POSTOTKA UKUPNOG KAPITALA
U PODUZEĆU HRVATSKE POŠTE I
TELEKOMUNIKACIJE, KOJI SE PRENOSI NA
PODUZEĆE HRVATSKI TELEKOM D.O.O. MOSTAR I
KOJI ĆE SE PRIVATIZIRATI JAVNOM
PONUDOM DIONICA


Članak 1.


Ovom odlukom određuje se postotak ukupnog kapitala u poduzeću Hrvatske pošte i telekomunikacije koji se prenosi na poduzeće Hrvatski telecom d.o.o. Mostar i koji će se privatizirati metodom Javne ponude dionica.


Članak 2.


Metodom Javne ponude dionica privatizirat će se 10% od ukupnog kapitala poduzeća Hrvatske pošte i telekomunikacije koji se prenosi na poduzeće Hrvatski telecom d.o.o. Mostar u nominalnom iznosu od 10.997.273,82 KM, a prema bilanci stanja na dan 31. prosinca 2001. godine


Članak 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 330/02
4. srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.