Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i člana 3. stav 1. Zakona o privatizaciji preduzeća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/00 i 27/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODREĐIVANJU PROCENTA UKUPNOG KAPITALA
U PREDUZEĆU ELEKTROPRIVREDA HZ BH MOSTAR
KOJI ĆE SE PRIVATIZIRATI JAVNOM
PONUDOM DIONICA


Član 1.


Ovom odlukom određuje se procenat ukupnog kapitala u preduzeću Elektroprivreda HZ BH Mostar koji će se privatizirati metodom Javne ponude dionica.


Član 2.


Metodom Javne ponude dionica privatizirat će se 10% od ukupnog kapitala preduzeća Elektroprivreda HZ BH Mostar u nominalnom iznosu od 73.623.903,49 KM, a prema bilansu stanja na dan 31. 12. 2001. godine


Član 3.


U ukupan kapital iz prethodnog člana nije uključena vrijednost Elektroprenosa.


Član 4.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 328/02
28.juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.