Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i članka 3. stavak 1. Zakona o privatizaciji poduzeća (''Službene novine Federacije BiH'', br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/00 i 27/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODREĐIVANJU POSTOTKA UKUPNOG KAPITALA
U PODUZEĆU ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
KOJI ĆE SE PRIVATIZIRATI JAVNOM
PONUDOM DIONICA


Članak 1.


Ovom odlukom određuje se postotak ukupnog kapitala u poduzeću Elektroprivreda BiH Sarajevo koji će se privatizirati metodom Javne ponude dionica.


Članak 2.


Metodom Javne ponude dionica privatizirat će se 10% od ukupnog kapitala poduzeća Elektroprivreda BiH Sarajevo u nominalnom iznosu od 303.555.660,00 KM, a prema bilanci stanja na dan 31. prosinca 2001. godine


Članak 3.


U ukupan kapital iz prethodnog članka nije uključena vrijednost Elektroprenosa.


Članak 4.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 327/02
28.lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.