Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA
OLAKŠANJA TRGOVINE I TRANSPORTA
U JUGOISTOČNOJ EUROPI (TTFSE)


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 44.833 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija, Direkciji za implementaciju projekta, za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi (TTFSE).


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III

Poslodavac na ugovorima u okviru Projekta olakšanja trgovine i transporta
u Jugoistočnoj Europi (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stavka 1. ove točke.


IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije, svatko u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 325/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.