Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA
OLAKŠANJA TRGOVINE I TRANSPORTA
U JUGOISTOČNOJ EVROPI (TTFSE)


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 44.833 KM Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija, Direkciji za implementaciju projekta, za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE).


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III

Poslodavac na ugovorima u okviru Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE) će biti Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlaštenje direktoru Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje ugovora iz stava 1. ove tačke.


IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije BiH, svako u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 325/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.