Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA USMJERAVANJE SREDSTAVA JAPANSKOG GRANTA ZA KREDITIRANJE "AGROKOMERCA"
VELIKA KLADUŠA

I

Ovom odlukom daje se saglasnost da se sredstva u iznosu od 637.000 KM usmjere za finansiranje proizvodnje u "Agrokomercu" Velika Kladuša.

II

Sredstva Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ove odluke daju se na kreditnoj osnovi, sa računa Projekta Japanskog granta "Protuvrijednosni fond iz Programa Vlade Japana za povećanje proizvodnje hrane u BiH" (2 KR-III i IV tranša), deponovana kod Investicijske banke Federacije BiH.

III

Ugovor o kreditu sa korisnikom kredita zaključit će Investicijska banka Federacije BiH, pod uslovima definisanim Notom verbale potpisanom između Vlade Japana i Bosne i Hercegovine, Ugovorom o podfinansiranju između BiH i Federacije BiH i Ugovorom o komisionim poslovima između Federacije BiH i Investicijske banke Federacije BiH.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 68/2002
14. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.