Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU USTAVNOM SUDU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 489.501 KM Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za nedovoljno planirana sredstva na slijedećim pozicijama:
- Bruto plaće i naknade 427.514 KM
- Naknade troškova uposlenih 47.497 KM
- Doprinosi poslodavca 14.490 KM

II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 318/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.