Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA
IZGRADNJE OSNOVNIH ŠKOLA SREDSTVIMA
POMOĆI VLADE JAPANA


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), odobrava se izdvajanje u iznosu od 140.690 KM za sufinanciranje Projekta izgradnje osnovnih škola sredstvima pomoći Vlade Japana i to:
- za pripremu lokacije za gradnju OŠ ''Varoška Rijeka''
Varoška Rijeka 82.000 KM
- za pripremu lokacije za gradnju
OŠ ''Ilija Jakovljević'' Mostar 54.600 KM
- za troškove provizije Mitsubitshi
banci Ltd Tokio 4.090 KM


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Sudjelovanje Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije BiH, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 316/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.