Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FONDACIJI ZA ODRŽIVI
RAZVITAK ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA
TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIVATIZACIJU (PTAC)


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), odobrava se izdvajanje u iznosu od 150.000 KM Fondaciji za održivi razvitak za sufinansiranje Projekta tehnička pomoć za privatizaciju (PTAC).


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica'' Bzdžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije BiH, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 315/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.