Na temelju čl. 25. i 30. st. 1. i 3. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA TROŠKOVE
SAHRANE ŽRTAVA RATA


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 123.058,16 KM JKP ''Gradska groblja'' Visoko za troškove sahrane žrtava rata.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije ''Transfer za ekshumacije'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo pravde i Federalna komisija za nestale osobe, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 312/02
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.