Na temelju članka 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga /''Službene novine Federacije BiH'', br. 6/95, 25/97, 13/00, 54/00 i 22/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O PRIVREMENOM UKIDANJU STOPE POREZA NA
PROMET NA PROIZVODE KOJI ĆE SE STAVLJATI U
PROMET U CILJU RADNOG PREUSMJERAVANJA
DEMOBILIZIRANIH VOJAKA


I


Ukidaju se privremeno stope poreza na promet proizvoda za opremu i sve vrste stoke čiju nabavu vrši PIU - Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojaka radi doniranja demobiliziranim vojacima ciljem radnog preusmjeravanja.


II


PIU - Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojaka dužan je pri nabavi ovih proizvoda ispoštovati sve propisane uvjete iz članka 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (narudžbenica, izjava, faktura i bezgotovinsko plaćanje), s tim da se pri davanju izjave pozove na odredbe ove odluke kao osnov za porezno oslobađanje.


III


PIU - Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojaka dužan je voditi evidenciju o vrstama, količinama i cijenama nabavljenih proizvoda iz toč. 1. ove odluke, te nakon isteka važenja ove odluke istu dostaviti Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH'', a primjenjivat će se najduže tri mjeseca od dana njenog stupanja na snagu.


V broj 311/02
20.lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.