Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 KM terete poziciju ''Nabavka materijala i izdaci za energiju'' za isti iznos.
2. Nabavka opreme u iznosu od 15.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene usluge'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 309/02
4.srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.