O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO TUŽILAŠTVO-FEDERALNO TUŽITELJSTVO


I


Federalnom tužilaštvu-Federalnom tužiteljstvu odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno tužilaštvo-Federalno tužiteljstvo se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 2.000,00 KM terete poziciju ''Izdaci za energiju'' za isti iznos.
2. Nabavka opreme u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene usluge'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno tužilaštvo-Federalno tužiteljstvo.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 308/02
4.srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.