Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SUD ZA LJUDSKA PRAVA


I


Sudu za ljudska prava odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Sud za ljudska prava se vrši na sljedeći način:

1. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 6.000,00 KM terete poziciju ''Bruto plaća i naknade'' za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju ''Doprinosi poslodavca'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Sud za ljudska prava.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 307/02
4. jula 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.