Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SUDSKU POLICIJU

I


Sudskoj policiji odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Sudsku policiju se vrši na sljedeći način:

1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 10.000,00 KM terete pozicije ''Izdaci za energiju'' za isti iznos.
2. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 40.000,00 KM terete poziciju ''Nabavka materijala'' za isti iznos.
3. Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju ''Nabavka materijala'' za isti iznos
4. Ugovorene usluge u iznosu od 30.000,00 KM terete poziciju ''Tekuće održavanje'' za isti iznos.
5. Nabavka opreme u iznosu od 375.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene usluge'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Sudska policija.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 306/02
4.srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.