Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I


Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na sljedeći način:

1. Nabavka materijala u iznosu od 10.000,00 KM terete pozicije ''Ugovorene usluge'' za isti iznos.
2. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5.000,00 KM terete poziciju ''Ugovorene usluge'' za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 305/02
4.srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.