Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM UREĐIVANJU PRODAJE STANOVA


I


U Odluci o privremenom uređivanju prodaje stanova (''Službene novine Federacije BiH'', br. 7/00, 16/00 i 48/00), točka I mijenja se i glasi:
''Ovom odlukom utvrđuju se rokovi za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana, prodaja stanova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) čiji su vlasnici pravne osobe sa teritorije drugih država nastalih iz bivše SFRJ, prodaja stanova na teritoriju Federacije čiji su vlasnici pravne osobe sa teritorija Republike Srpske, poseban popust na cijenu stana, novčana pomoć za kupovinu stana povratnicima u Republiku Srpsku, produženje važenja ugovora o korišćenju stana i posebna zaštita osoba koje su prije 6.12.2000. godine pokrenule postupak sticanja, prijenosa stanarskog prava ili im je stan dodijeljen na korišćenje''.


II


Iza točke IV dodaje se nova točka IVa koja glasi:


''IVa


Zahtjev za kupovinu stana na kojem je stečeno stanarsko pravo do 6. prosinca 2000. godine, podnosi se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke''.


III


Iza točke Xa dodaju se nove točke Xb, Xc, Xd i Xe, koje glase:


''Xb


Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i po osnovu radnog staža umrlog bračnog druga.


Xc


Nositelj stanarskog prava koji se vratio u posjed stana na teritoriju Republike Srpske i stekao pravo na kupnju stana po odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije u iznosu od 25% ugovorene cijene stana. Pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ove točke ima nositelj stanarskog prava koji kumulativno ispunjava slijedeće uvjete:

1. da se vratio u posjed stana;
2. da je stekao pravo na kupnju stana;
3. da je zaključio ugovor o kupnji stana sa otplatom cijene stana
u periodu od dvadeset godina i
4. da koristi stan u periodu iz točke 3. ovog stavka.

Vlada će isplatiti novčanu pomoć iz stavka 1. ove točke u pet jednakih godišnjih obroka a međusobna prava i obveze između Vlade Federacije i odnosnog nositelja stanarskog prava urediće se ugovorom zaključenim sukladno odredbama Zakona o obligacionim odnosima (''Službeni list RBiH'', br. 2/92, 13/93 i 13/94).
Isplata novčane pomoći počet će od siječnja 2003. godine.


Xd


Izuzetno, ugovori o korišćenju stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana utvrđenog Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u daljnjem tekstu: Zakon).
Ugovori o korišćenju stana koji su predmet restitucije ostaju na snazi do donošenja Zakona o restituciji.
Ugovori o korišćenju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Zakonu.


Xe


Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod nadležnog organa pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava po odredbama Zakona o stambenim odnosima a do toga dana nije doneseno prvostepeno rješenje ili je rješenje bilo poništeno i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo da podnesu zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravosnažnom odlukom utvrđeno stanarsko pravo.
Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod nadležnog suda pokrenule postupak radi sticanja stanarskog prava imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršenja sudske odluke
i pravo da podnesu zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju stana.
Osobe čije je pravo kupnje stana onemogućeno nedefiniranom međuentitetskom linijom, imaju pravo na kupnju stana po odredbama zakona, a zahtjev za kupnju stana podnose u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.
Osobe kojima je do 6. prosinca 2000. godine rješenjem dodijeljen stan u izgradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijem, imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora''.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 304/02
4.srpnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.