Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM UREĐIVANJU PRODAJE STANOVA


I


U Odluci o privremenom uređivanju prodaje stanova (''Službene novine Federacije BiH'', br. 7/00, 16/00 i 48/00), tačka I mijenja se i glasi:
''Ovom odlukom utvrđuju se rokovi za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana, prodaja stanova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) čiji su vlasnici pravna lica sa teritorije drugih država nastalih iz bivše SFRJ, prodaja stanova na teritoriji Federacije čiji su vlasnici pravna lica sa teritorije Republike Srpske, poseban popust na cijenu stana, novčana pomoć za kupovinu stana povratnicima u Republiku Srpsku, produženje važenja ugovora o korišćenju stana i posebna zaštita osoba koje su prije 6.12.2000. godine pokrenule postupak sticanja, prenosa stanarskog prava ili im je stan dodijeljen na korišćenje''.


II


Iza tačke IV dodaje se nova tačka IVa koja glasi:


''IVa


Zahtjev za kupovinu stana na kojem je stečeno stanarsko pravo do 6. decembra 2000. godine, podnosi se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke''.


III


Iza tačke Xa dodaju se nove tačke Xb, Xc, Xd i Xe, koje glase:


''Xb


Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i po osnovu radnog staža umrlog bračnog druga.


Xc


Nosilac stanarskog prava koji se vratio u posjed stana na teritoriji Republike Srpske i stekao pravo na kupovinu stana po odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije u iznosu od 25% ugovorene cijene stana.
Pravo na novčanu pomoć iz stav 1. ove tačke ima nosilac stanarskog prava koji kumulativno ispunjava slijedeće uvjete:

1. da se vratio u posjed stana;
2. da je stekao pravo na kupovinu stana;
3. da je zaključio ugovor o kupovini stana sa otplatom cijene stana u periodu od dvadeset godina i
4. da koristi stan u periodu iz tačke 3. ovog stava.

Vlada će isplatiti novčanu pomoć iz stava 1. ove tačke u pet jednakih godišnjih obroka a međusobna prava i obaveze između Vlade Federacije i odnosnog nosioca stanarskog prava urediće se ugovorom zaključenim u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (''Službeni list RBiH'', br. 2/92, 13/93 i 13/94).
Isplata novčane pomoći počet će od januara 2003. godine.


Xd


Izuzetno, ugovori o korišćenju stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana utvrđenog Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u daljem tekstu: Zakon).
Ugovori o korišćenju stana koji su predmet restitucije ostaju na snazi do donošenja Zakona o restituciji.
Ugovori o korišćenju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u skladu sa Zakonom.


Xe


Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog organa pokrenule postupak prenosa stanarskog prava po odredbama Zakona o stambenim odnosima a do toga dana nije doneseno prvostepeno rješenje ili je rješenje bilo poništeno i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravosnažnom odlukom utvrđeno stanarsko pravo.
Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog suda pokrenule postupak radi sticanja stanarskog prava imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršenja sudske odluke
i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju stana.
Osobe čije je pravo kupovine stana onemogućeno nedefiniranom međuentitetskom linijom, imaju pravo na kupnju stana po odredbama zakona, a zahtjev za kupovinu stana podnose u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.
Osobe kojima je do 6. decembra 2000. godine rješenjem dodijeljen stan u izgradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijem, imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora''.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 304/02
4.jula 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.