Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
ZA VETERINARSTVO


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 350.000,00 KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za veterinarstvo.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća pričuva Vlade Federacije'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svatko u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 301/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.