Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 24. stavak 4. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), a na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU U KORIST FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, ZA FEDERALNI FOND ZA ZDRAVSTVO


I


Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se preraspodjela sredstava u iznosu od 3.952.500 KM Federalnom ministarstvu zdravstva na poziciji ''Transfer za Federalni fond za zdravstvo'' na teret ušteda na drugim pozicijama Vlade Federacije.


II


Sredstva iz točke I ove odluke povećavaju se na teret sljedećih pozicija Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu:
''Nabava opreme - neraspoređena sredstva Vlade'' u iznosu od 1.700.000 KM i ''Nabava ostalih stalnih sredstava - Neraspoređena sredstva Vlade'' u iznosu od 2.252.500 KM.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 300/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.