Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17 stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU ZA SREBRENICU


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 500.000 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za pomoć Srebrenici.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade federacije'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo socijalne politike. raseljenih osoba i izbjeglica, svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 297/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.