Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PLAĆE
DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE I
FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJU I ZA DRUGE NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) odobravaju se sredstva Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za plaće direktora Federalnog zavoda za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente i Federalnog zavoda za geologiju i za druge naknade koje nemaju karakter plaće, u ukupnom iznosu od 52.438,00 KM.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002 godinu, sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije''.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Ova odluke stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 295/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.