Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE


I


Odobrava se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije preraspodjela sredstava sa pozicije ''Tekuća rezerva Vlade Federacije'' u korist pozicije ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM.


II


Preraspodjela sredstava vrši se tako što se ukupan iznos sredstava iz tačke I ove odluke raspoređuje na poziciji ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer ostalim granama industrije''.


III


Sredstva iz tačke I ove odluke usmjerit će se ''BH Steel Željezari'' d.o.o. Zenica i Željezari ''Zenica'' d.o.o. Zenica a isplatit će se u tri jednake mjesečne tranše, počev od 1. jula 2002. godine raspoređena u iznosima od po 100.000,00 KM kao podsticaj ''BH Steel Željezari'' d.o.o. Zenica i 50.000,00 KM kao podsticaj Željezari ''Zenica'' d.o.o. Zenica.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 294/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.