Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA RAZINA OTKUPNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE
IZ OBNOVLJIVIH IZVORA INSTALIRANE SNAGE DO 5 MW


I

Opća odredba


Ovom odlukom definiraju se metodologija utvrđivanja razina otkupnih cijena i uvjeti preuzimanja električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW u elektroenergetski sustav na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koju preuzimaju elektroprivredna društva iz Federacije: JP ''Elektroprivreda BiH'' Sarajevo i JP ''Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne'', d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Elektroprivreda) od proizvođača
električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW (u daljnjem
tekstu: Proizvođač).


II

Definicije


U smislu ove odluke:
''Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora'' znači fizičku ili pravnu osobu, koja u pojedinačnom proizvodnom objektu, ukupne instalirane snage do 5 MW proizvodi električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije.
''Električna energija iz obnovljivih izvora'' znači električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih nefosilnih izvora, koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomično, kao što su, ali ne ograničavajući se, energija vodotokova, vjetra i sunca, geotermalni, talasni i plimski izvori, te bioplin i biomasa.
''Biomasa'' znači proizvod iz poljoprivrede, šumarstva, ostaci iz poljoprivrede, šumarstva i industrijske proizvodnje hrane, ostaci iz neobrađenog drveta, ostaci pluta i sl.


III

Metodologija utvrđivanja razina otkupnih cijena
električne energije iz obnovljivih izvora


Sukladno ovoj odluci, utvrđivanje razine otkupne cijene električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW vršit će se primjenom korekcionih koeficijenata na iznos važećeg tarifnog stava za aktivnu energiju, viši sezonski i veći dnevni, za kategoriju potrošnje na 10 (20) kV naponu iz Tarifnih stavova za prodaju električne energije na teritoriju Federacije (''Službene novine Federacije BiH'', broj 57/00).
Sukladno prethodnom stavku, utvrđuju se relativni iznosi koeficijenata korekcije za:

- male hidroelektrane 0,80
- elektrane na bioplin sa deponija smeća i biomase 0,77
- elektrane na vjetar i geotermalne izvore 1,00
- elektrane na sunčevu energiju 1,10

Za slučaj smanjenja iznosa važećeg tarifnog stava iz stavka 1. ove točke,
koeficijenti korekcije iz stavka 2. ove točke uvećavaju se za procenat smanjenja.
Za slučaj povećanja iznosa važećeg tarifnog stava iz stavka 1. ove točke, koeficijent korekcije iz stavka 2. ove točke ne podliježu izmjenama.


IV

Korekcija cijena otkupa električne energije iz obnovljivih izvora


Razina cijena otkupa električne energije, koje se utvrđuju sukladno točki III ove odluke, mogu biti predmetom korekcije u granicama do +10%, u slučaju kada se izgradnjom elektrane na obnovljive resurse, instalirane snage do 5 MW, doprinosi smanjenju troškova razvoja i izgradnje mreže, o čemu na temelju prijedloga Elektroprivrede suglasnost daje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


V

Diferencijacija cijene otkupa električne energije


Ukoliko Proizvođač uz prezentiranje odgovarajuće dokumentacije zahtijeva (zbog otplate kredita u prvim godinama rada postrojenja i sl.), a Elektroprivreda ima interesa, cijena utvrđena sukladno toč. III i IV ove odluke diferencirano će se primjenjivati u ugovornom razdoblju, utvrđenom ugovorom o otkupu električne energije između Elektroprivrede i Proizvođača.
Sukladno prethodnom stavku, diferencijacija cijene otkupa električne energije vršit će se tako da otkupna cijena električne energije, na razini ugovorenog razdoblja, u prosjeku, odgovara razini cijene utvrđene suglasno toč. III i IV ove odluke.
Diferencijacija cijene vršit će se u granicama do +10% od razine cijene otkupa, utvrđene sukladno toč. III i IV ove odluke.


VI

Preuzimanje i ugovor o otkupu električne energije


Elektroprivrede iz točke I ove odluke će na području svog djelovanja, sukladno odredbama ove odluke, preuzimati radi dalje prodaje svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.
Ugovaranje preuzimanja električne energije iz prethodnog stavka može se vršiti s Proizvođačem koji posjeduje uporabnu dozvolu za proizvodni objekt i dozvolu za rad.
Ugovorom o otkupu električne energije, sukladno zakonu, Općim uvjetima za isporuku električne energije, elektroenergetskom suglasnošću i ovom odlukom, uredit će se odnosi između Elektroprivrede i Proizvođača.
Ugovor o otkupu električne energije iz prethodnog stavka, pored drugih odredbi, sadrži:

- količinu i dinamiku proizvodnje električne energije,
- način mjerenja i obračuna isporučene električne energije,
- cijenu, fakturiranje i plaćanje preuzete električne energije,
- vrijeme trajanja ugovora,
- odredbe o načinu namirenja Elektroprivrede za slučaj prekida proizvodnje, te za slučajeve iz točke V ove odluke.


VII


Sve će važeće ugovore između Elektroprivrede i Proizvođača o otkupu električne energije iz malih elektrana zainteresirane strane sporazumno usuglasiti s odredbama ove odluke u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.


VIII

Prijelazne i završne odredbe


Odredbe ove odluke primjenjivat će se jedinstveno na cijelom teritoriju Federacije.
S ovom odlukom elektroprivrede iz točke I ove odluke uskladit će se u roku od mjesec dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, svoje interne propire, Pravilnik o preuzimanju električne energije iz malih elektrana (broj: SD-6/99 od 3. ožujka 1999. godine) i Pravilnik o utvrđivanju cijene otkupa električne energije iz obnovljivih izvora električne energije (broj: UO-4-13300-3/01 od 3. rujna 2001. godine), kojim se do sada regulirala oblast uređena ovom odlukom, kao i ostala važeća akta kojim se reguliraju odnosi u ovoj oblasti.


IX


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 293/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.