Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA NIVOA OTKUPNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE
IZ OBNOVLJIVIH IZVORA INSTALIRANE SNAGE DO 5 MW


I

Opća odredba


Ovom odlukom definiraju se metodologija utvrđivanja nivoa otkupnih cijena i uvjeti preuzimanja električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW u elektroenergetski sistem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koju preuzimaju elektroprivredna društva iz Federacije: JP ''Elektroprivreda BiH'' Sarajevo i JP ''Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne'', d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Elektroprivreda) od proizvođača
električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW (u daljem
tekstu: Proizvođač).


II

Definicije


U smislu ove odluke:
''Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora'' znači fizičko ili pravno lice, koje u pojedinačnom proizvodnom objektu, ukupne instalirane snage do 5 MW proizvodi električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije.
''Električna energija iz obnovljivih izvora'' znači električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih nefosilnih izvora, koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomično, kao što su, ali ne ograničavajući se, energija vodotokova, vjetra i sunca, geotermalni, talasni i plimski izvori, te biogas i biomasa.
''Biomasa'' znači proizvod iz poljoprivrede, šumarstva, ostaci iz poljoprivrede, šumarstva i industrijske proizvodnje hrane, ostaci iz neobrađenog drveta, ostaci pluta i sl.


III

Metodologija utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora


U skladu sa ovom odlukom, utvrđivanje nivoa otkupne cijene električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW vršit će se primjenom korekcionih koeficijenata na iznos važećeg tarifnog stava za aktivnu energiju, viši sezonski i veći dnevni, za kategoriju potrošnje na 10 (20) kV naponu iz Tarifnih stavova za prodaju električne energije na teritoriji Federacije (''Službene novine Federacije BiH'', broj 57/00).
U skladu sa prethodnim stavom, utvrđuju se relativni iznosi koeficijenata korekcije za:

- male hidroelektrane 0,80
- elektrane na biopgas sa deponija smeća i biomase 0,77
- elektrane na vjetar i geotermalne izvore 1,00
- elektrane na sunčevu energiju 1,10

Za slučaj smanjenja iznosa važećeg tarifnog stava iz stava 1. ove tačke, koeficijenti korekcije iz stava 2. ove tačke uvećavaju se za procenat smanjenja.
Za slučaj povećanja iznosa važećeg tarifnog stava iz stava 1. ove tačke, koeficijent korekcije iz stava 2. ove tačke ne podliježu izmjenama.


IV

Korekcija cijena otkupa električne energije iz obnovljivih izvora


Nivoi cijena otkupa električne energije, koje se utvrđuju prema tački III ove odluke, mogu biti predmetom korekcije u granicama do +10%, u slučaju kada se izgradnjom elektrane na obnovljive resurse, instalirane snage do 5 MW, doprinosi smanjenju troškova razvoja i izgradnje mreže, o čemu na osnovu prijedloga Elektroprivrede saglasnost daje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


V

Diferencijacija cijene otkupa električne energije


Ukoliko Proizvođač uz prezentiranje odgovarajuće dokumentacije zahtijeva (zbog otplate kredita u prvim godinama rada postrojenja i sl.), a Elektroprivreda ima interesa, cijena utvrđena u skladu sa tač. III i IV ove odluke će se diferencirano primjenjivati u ugovornom periodu, utvrđenom ugovorom o otkupu električne energije između Elektroprivrede i Proizvođača.
U skladu sa prethodnim stavom, diferencijacija cijene otkupa električne energije vršit će se tako da otkupna cijena električne energije, na nivou ugovorenog perioda, u prosjeku, odgovara nivou cijene utvrđene saglasno tač. III i IV ove odluke.
Diferencijacija cijene vršit će se u granicama do +10% od nivoa cijene otkupa, utvrđene saglasno tač. III i IV ove odluke.


VI

Preuzimanje i ugovor o otkupu električne energije


Elektroprivrede iz tačke I ove odluke će na području svog djelovanja, u skladu sa odredbama ove odluke, preuzimati radi dalje prodaje svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.
Ugovaranje preuzimanja električne energije iz prethodnog stava može se vršiti s Proizvođačem koji posjeduje upotrebnu dozvolu za proizvodni objekt i dozvolu za rad.
Ugovorom o otkupu električne energije, u skladu sa zakonom, Općim uvjetima za isporuku električne energije, elektroenergetskom saglasnošću i ovom odlukom, uredit će se odnosi između Elektroprivrede i Proizvođača.
Ugovor o otkupu električne energije iz prethodnog stava, pored drugih odredbi, sadrži:

- količinu i dinamiku proizvodnje električne energije,
- način mjerenja i obračuna isporučene električne energije,
- cijenu, fakturisanje i plaćanje preuzete električne energije,
- vrijeme trajanja ugovora,
- odredbe o načinu namirenja Elektroprivrede za slučaj prekida proizvodnje, te za slučajeve iz tačke V ove odluke.


VII


Sve će važeće ugovore između Elektroprivrede i Proizvođača o otkupu električne energije iz malih elektrana zainteresirane strane će sporazumno usaglasiti sa odredbama ove odluke u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.


VIII

Prijelazne i završne odredbe


Odredbe ove odluke primjenjivat će se jedinstveno na cijeloj teritoriji Federacije.
Sa ovom odlukom elektroprivrede iz tačke I ove odluke uskladit će u roku od mjesec dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, svoje interne propise, Pravilnik o preuzimanju električne energije iz malih elektrana (broj: SD-6/99 od 3. marta 1999. godine) i Pravilnik o utvrđivanju cijene otkupa električne energije iz obnovljivih izvora električne energije (broj: UO-4-13300-3/01 od 3. septembra 2001. godine), kojim se do sada regulirala oblast uređena ovom odlukom, kao i ostala važeća akta kojim se reguliraju odnosi u ovoj oblasti.


IX


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 293/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.