Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRENJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA ZA TROŠKOVE OBILJEŽAVANJA 7.GODIŠNJICE GENOCIDA U SREBRENICI


I


Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), u cilju obilježavanja 7. godišnjice genocida u Srebrenici, odobrava se Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica izdvajanje sredstava u iznosu od 149.500,00 KM, za troškove kako slijedi:

- Troškovi održavanja sjednica Koordinacionog odbora i Pododbora za organizaciju 3.000,00 KM
- Izrada standardnog i džambo plakata, programa i pozivnica 4.000,00 KM
- Distribucija i ljepljenje propagandnog materijala 1.500,00 KM
- Izrada kataloga, dokumenti genocida Bilten I 3.000,00 KM
- Paketi za najugroženije povratničke porodice 9.000,00 KM
- Jednokratna novčana pomoć porodicama žrtava genocida 6.000,00 KM
- Jednokratno novčano davanje za nosioce ratnih priznanja 10.000,00 KM
- Troškovi prevoza učesnika 50.000,00 KM
- Dnevnice za vođe autobusa i redare u Potočarima (120x30) 3.600,00 KM
- Priprema platoa Potočari (podijum za TV, VIP, košenje trave, mostovi za prelaz, prostirka, čišćenje platoa) 7.000,00 KM
- Troškovi iznajmljivanja razglasa 5.000,00 KM
- Troškovi iznajmljivanja toalet kabina (40 kom) 4.800,00 KM
- Troškovi prijema gostiju u Potočarima 3.000,00 KM
- Troškovi izložbe fotografija 3.000,00 KM
- WEB stranica općine Srebrenica 1.000,00 KM
- Troškovi primopredaje Bijele džamije i uređenje vanjskog prostora 7.000,00 KM
- Izmirenje duga od prošle godine ''Denfas'' (štampanje monografije) 8.800,00 KM
- UG ''Žene Srebrenice'' 1.300,00 KM
UKUPNO 129.500,00 KM

- dug Ministarstvu zdravstva iz 2001. godine 10.000,00 KM
- troškovi zdravstvenog obezbjeđenja 2002. god. 10.000,00 KM
UKUPNO 149.500,00 KM


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije ''Tekuća rezerva''
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Zbog prirode posla dio sredstava je potrebno obezbijediti za gotovinsko plaćanje, a prema pismenom nalogu zamjenika ministra Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 291/02
28. lipnja/juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.