Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u svezi sa člankom 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU I REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI - TRANSFER ZA SANACIJU RUDNIKA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom usvaja se Program financijske potpore rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava osobne i kolektivne zaštite u iznosu od 2.400.000 KM.


II


Program iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.


III


Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za sanaciju rudnika'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, a o utrošku sredstava izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 289/2002
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.


P R O G R A M

FINANCIJSKE POTPORE RUDNICIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE ZA NABAVKU SREDSTAVA
OSOBNE I KOLEKTIVNE ZAŠTITE


I


Za realizaciju planirane Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 5/02)
i potporu rudnicima uglja u osiguranju kontinuirane proizvodnje, jačanju
gospodarske osnove i uspješnijeg poslovanja, ovim programom se utvrđuje
financijska potpora rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava osobne i kolektivne zaštite u 2002. godini, u ukupnom iznosu
od 2.400.000 KM, a na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer
za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' a u korist pozicije ''Transfer
za sanaciju rudnika'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Uvažavajući ukupan broj uposlenih, ukupnu proizvodnju, prodaju u termoelektrane i učešće proizvodnje iz jame odnosno kopa, sredstva za nabavku
sredstava osobne i kolektivne zaštite raspoređuju se rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Rudnici ''Kreka'' u Tuzli 510.000 KM
RMU ''Banovići'' u Banovićima 280.000 KM
RMU ''Đurđevik'' u Đurđeviku 260.000 KM
RMU ''Kakanj'' Kakanj 260.000 KM
RMU ''Zenica'' Zenica 300.000 KM
RMU ''Breza'' Breza 400.000 KM
RMU ''Abid Lolić'' Bila 210.000 KM
RU ''Gračanica'' Gornji Vakuf 90.000 KM
RU ''Tušnica'' Livno 90.000 KM


_____________________________________