Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u vezi sa članom 27. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU I REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA PODSTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI - TRANSFER ZA SANACIJU RUDNIKA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom usvaja se Program finansijske pomoći rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite u iznosu od 2.400.000 KM.


II


Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.


III


Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za sanaciju rudnika'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, a o utrošku sredstava izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 289/2002
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.


P R O G R A M

FINANSCIJSKE POMOĆI RUDNICIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE ZA NABAVKU SREDSTAVA
LIČNE I KOLEKTIVNE ZAŠTITE


I


Za realizaciju planiranog Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 5/02) i pomoć rudnicima uglja u osiguranju kontinuirane proizvodnje, jačanju ekonomske osnove i uspješnijeg poslovanja, ovim programom se utvrđuje finansijska pomoć rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala u 2002. godini, u ukupnom iznosu od 2.400.000 KM, a na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' a u korist pozicije ''Transfer za sanaciju rudnika'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Uvažavajući ukupan broj zaposlenih, ukupnu proizvodnju, prodaju u termoelektrane i učešće proizvodnje iz jame odnosno kopa, sredstva za nabavku sredstava osobne i kolektivne zaštite raspoređuju se rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Rudnici ''Kreka'' u Tuzli 510.000 KM
RMU ''Banovići'' u Banovićima 280.000 KM
RMU ''Đurđevik'' u Đurđeviku 260.000 KM
RMU ''Kakanj'' Kakanj 260.000 KM
RMU ''Zenica'' Zenica 300.000 KM
RMU ''Breza'' Breza 400.000 KM
RMU ''Abid Lolić'' Bila 210.000 KM
RU ''Gračanica'' Gornji Vakuf 90.000 KM
RU ''Tušnica'' Livno 90.000 KM