Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u svezi sa člankom 27. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU I REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI - TRANSFER ZA NABAVU EKSPLOZIVNIH
MATERIJALA ZA RUDNIKE U FEDERCIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom usvaja se Program financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala u iznosu od 3.100.000 KM.


II


Program iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.


III


Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavu eksplozivnih materijala za rudnike'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, a o utrošku sredstava izvješćivati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 288/2002
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.


P R O G R A M

FINANCIJSKE POTPORE RUDNICIMA UGLJA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
ZA NABAVU EKSPLOZIVNIH MATERIJALA


I


Za realizaciju planirane Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 5/02) i potporu rudnicima uglja u osiguranju kontinuirane proizvodnje, jačanju gospodarske osnove i uspješnijeg poslovanja, ovim programom se utvrđuje financijska potpora rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu eksplozivnih materijala u 2002. godini, u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM, a na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Poticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Uvažavajući ukupan broj uposlenih, ukupnu proizvodnju, prodaju u termoelektrane i učešće proizvodnje iz jame odnosno kopa, sredstva za nabavu eksplozivnih materijala raspoređuju se rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Rudnici ''Kreka'' u Tuzli 992.000 KM
RMU ''Banovići'' u Banovićima 651.000 KM
RMU ''Đurđevik'' u Đurđeviku 380.000 KM
RMU ''Kakanj'' Kakanj 488.000 KM
RMU ''Zenica'' Zenica 248.000 KM
RMU ''Breza'' Breza 248.000 KM
RMU ''Abid Lolić'' Bila 93.000 KM

________________________________________