Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), a u vezi sa članom 27. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU I REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA PODSTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI - TRANSFER ZA NABAVU EKSPLOZIVNIH
MATERIJALA ZA RUDNIKE U FEDERCIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I


Ovom odlukom usvaja se Program finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala u iznosu od 3.100.000 KM.


II


Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.


III


Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, a o utrošku sredstava izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 288/2002
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.


P R O G R A M

FINANSIJSKE POMOĆI RUDNICIMA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
ZA NABAVKU EKSPLOZIVNIH MATERIJALA


I


Za realizaciju planiranog Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 5/02) i potporu rudnicima uglja u osiguranju kontinuirane proizvodnje, jačanju ekonomske osnove i uspješnijeg poslovanja, ovim programom se utvrđuje finansijska pomoć rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala u 2002. godini, u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM, a na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, razdjel 17., s pozicije ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02).


II


Uvažavajući ukupan broj zaposlenih, ukupnu proizvodnju, prodaju u termoelektrane i učešće proizvodnje iz jame odnosno kopa, sredstva za nabavku eksplozivnih materijala raspoređuju se rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Rudnici ''Kreka'' u Tuzli 992.000 KM
RMU ''Banovići'' u Banovićima 651.000 KM
RMU ''Đurđevik'' u Đurđeviku 380.000 KM
RMU ''Kakanj'' Kakanj 488.000 KM
RMU ''Zenica'' Zenica 248.000 KM
RMU ''Breza'' Breza 248.000 KM
RMU ''Abid Lolić'' Bila 93.000 KM