Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE


I


Odobrava se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije preraspodjela ukupno predviđenih sredstava na poziciji ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike'' (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02) u ukupnom iznosu od 5.500.000 KM.


II


Preraspodjela sredstava vrši se tako što se ukupan iznos sredstava iz tačke I ove odluke raspoređuju kako slijedi:

Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za rudnike 3.100.000 KM
Transfer za sanaciju rudnika 2.400.000 KM


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 282/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.