Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financja - Federalnog ministarstva finansija ,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

I

Federalnom ministarstvu trgovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 34.480,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
2. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 9.430,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
3. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 10.583,20 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
4. Ugovorene usluge u iznosu od 20.228,50 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
5. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 25.400,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
6. Nabavka opreme (faks) u iznosu od 600,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.


III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo trgovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljive u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 276/2002
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.