Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o lijekovima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 51/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi

O D L U K U

O LISTI ESENCIJALNIH LIJEKOVA NEOPHODNIH ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE U OKVIRU STANDARDA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FEDERACIJIBOSNE I HERCEGOVI
NE

I

Ovom odlukom utvrđuje se Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Lista esencijalnih lijekova).

II

Integralni tekst Liste esencijalnih lijekova iz tačke I ove odluke, sastavni je dio ove odluke i njena primjena je obavezna za sve zavode zdravstvenog osiguranja kantona, tako da je Lista esencijalnih lijekova ujedno i pozitivna lista lijekova kantona, a saglasno članu 83. stav 2. Zakona o lijekovima.

III

Zavodi zdravstvenog osiguranja kantona svojom odlukom utvrđuju procentualno učešće osiguranika u nabavci pojedinih lijekova sa Liste esencijalnih lijekova.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o prihvatanju Liste esencijalnih lijekova u medicini koja se primjenjuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 28/00).

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH'', a počet će se primjenjivati nakon isteka roka od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

V broj 274/02

28. juna 2002. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Alija Behmen, s.r.

L I S T A

ESENCIJALNIH LIJEKOVA NEOPHODNIH ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OKVIRU
STANDARDA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

Registar internacionalnih nezaštićenih naziva - INN

Napomene:

Lijekovi obilježeni jednom zvjezdicom (*) propisuju se, odnosno koriste, uz

stroga indikaciona ograničenja.

Lijekovi sa dvije zvjezdice (**) su rezervni antimikrobici; dozvoljena upotreba samo u slučaju rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju, uz antibiogram

A

acetazolamid

- tbl 250 mg

acetisalicilna kiselina

- tabl 100 mg

aciklovir

- krema 5%

- mast za oči 3%

- tbl 200 mg*

adrenalin (epinefrin)

- injekcije 1 mg/mL

alopurinol*

- tbl. 100 mg

aluminij hidroksid+magnezij oksid

- suspenzija

- tablete

aminofilin

- injekcije 250 mg/10 mL

amitriptilin

- tbl 10 i 25 mg

amjodaron*

- injekcije 150 mg

- tbl 200 mg

amlodipin

- tbl/kaps. 5-10 mg

amoksicilin

- kapsule 250 i 500 mg

- suspenzija 250 mg

amoksicilin + klavulonska kiselina*

- suspenzija 156 i 312,5 mg

- tbl 375 i 625 mg

ampicilin

- injekcije 250 i 500 mg i 1 g

atenolol

- tbl 50 i 100 mg

atropin

- injekcije 1 mg

- kapi za oči 0,1 i 1%

azatioprin*

- injekcije 100 mg

- tbl 50 mg

azitromicin*

- sirup 100 mg/5 mL

B

bacitracin + neomicin

- kapi za oči

- mast

benzatin benzilpenicilin

- injekcije 2,4 M i.j.

(benzatin) fenoksimetilpencilin*

- kapi 150.000 i.j.

- tbl 500.000 i.j.

- sirup 1 M i.j.

benzil benzoat

- emulzija 25%

benzilpenicilin

- injekcije 1 M i.j.

benzilpenicilin-prokainbenzilpenicilin

- injekcije 400.000-4 M i.j.

betametazon+gentamicin

- mast i krema

betametazon+salicilna kiselina

- mast

biperiden

- injekcije 5 mg

- tbl 2 mg

bisakodil

- čepići 1 00 mg

- dražeje 5 mg

bleomicin*

- injekcije 15 mg

bupivakain

- injekcije 0,25 i 0,75%

(butil) skolopamin

- dražeje 10 mg

- injekcije 20 mg

C

cefaleksin*

- kapsule 250 i 500 mg

- sirup 250 mg

cefazolin

- injekcije 1 g

cefataksim**

- injekcije 1 g

ceftriakson**

- injekcije 0,5 mg i 1 g

ciklofosfamid*

- dražeje 50 mg

- injekcije 100-500 mg

ciklosporin*

- injekcije 50 mg

- kapsule 25-100 mg

- otopina 100 mg/5 mL

ciprofloksacin**

- injekcije 100 mg

- tbl 250, 500 i 750 mg

cisplatin*

- injekcije 100 i 50 mg

- kapsule

D

deksametazon

- injekcije 4 mg

- - tbl 0,5 mg

deksametazon + neomicin

- kapi za oči i uši

diazepam

- injekcije 10 mg

- - klizme 10 mg

- tbl 2-10 mg

didrogesteron

- tbl 10 mg

digoksin

- injekcije 0,25 mg

- - tbl 0,25 mg

diklofenak

- čepići 12,5 mg

- injekcije 75 mg

- tbl 50 i 100 mg

dobutamin

- injekcije 250 mg/5 mL

docetaksel*

- injekcije 20 i 80 mg

doksazosin

- tbl 2 i 4 mg

doksiciklin

- kapsule 100 mg

doksorubicin*

- injekcije 10 i 50 mg

E

enalapril

- tbl 5-20 mg

enalapril+hidroklorotiazid

- tbl

ergometrin

- dražeje 0,2 mg

- injekcije 0,2 mg

ergotamin kombinacija

- tbl

eritromicin

- kapsule 250 mg

esencijalni fosfolipidi

- kapsule

etambutol

- tbl 400 mg

entibiskumacetat

- tbl 300 mg

etopozid*

- injekcije 20 mg

- - kapsule 50 i 100 mg

etosuksimid

- sirup 5%

F

faktor koagulacije VIII

faktor koagulacije IX

feksofeandin

- tbl 60 i 120 mg

fenobarbiton

- tbl 15 i 100 mg

feri oksid polimaltoza kompleks

- injekcije 100 mg/2 mL

- sirup 50 mg/5 mL

- tbl 100 mg

fero fumarat

- kapsule 350 mg

fitomenadion (vitamin K)

- injekcije 10 mg

flufenazin

- dražeje 1-6 mg

- injekcije 2,5 i 25 mg

flukonazol

- kapsule 50 mg

fluoksetin

- tbl 20 mg

fluorouracil*

- injekcije 250 mg

flutikazon

- aerosol 0,05-0,25 mg

folna kiselina

- injekcije 15 mg

- tbl 0,4 i 5 mg

flurosemid

- injekcije 20 i 250 mg

- tbl 40 i 500 mg

G

gentamicin

- injekcije 20-120 mg

glibenklamid

- tbl 250 mg

gliceril trinitrat

- kapsule 2,5 mg

- tablete 0,5 mg

glukagon*

- injekcije 1 mg

H

haloperidol

- injekcije 5 i 50 m

- kapi 1%

- tbl 2 i 10 mg

heparin

- injekcije 1.000-25.000 i.j.

hidroklorotiazid+amilorid

- tbl (50+5) mg

hidrokortizon

- injekcije 100 mg

hidroksokobalamin

- injekcije 1 mg

I

ibruprofen

- sirup 100 mg

- tbl 400-600 mg

inzulin i analozi brzog djelovanja insulin i anal.

srednje i dugog djelovanja

izoniazid

- tbl 500 mg

izosorbmononitrat

- tablete 20 i 40 mg

K

kalcitrol*

- kapsule 0,25 i 0,5 ug

kalij klorid

- tbl 500 mg

kamilofin+metamizol

- dražeje

karbamazepin

- sirup 100 mg/5 mL

- tbl 200 mg

ketamin

- injekcije 50 mg

ketoprofen

- čepići 100 mg

- injekcije 100 mg

- kapsule 50 mg

klindamicin**

- injekcije 300 mg

kloksacilin

- injekcije 1 g

- kapsule 250 mg

klomifen

- tbl 50 mg

klorheksidin

- otopina 5%

klotrimazol

- krema

- otopina

- vaginalne 200 i 500 mg

klozapin

- tbl 25-100 mg

kodein fosfat

- tbl 30 mg

L

levodopa+benzerazid

- tbl (100+25) mg

levomepromazin

- tbl 25 i 100 mg

levotiroksin

- tbl 0,1 mg

lidokain

- gel

- injekcije 2%

lidokain + adrenalin

- injekcije 2%

lidokain kombinacija (antihemoroidna)

- čepići

- mast

litij karbonat

- tbl 300 mg

lizinopril

- tbl 5-20 mg

M

mebendazol

- suspenzija 100 mg

- tbl 100 mg

mesalazin*

- tbl 250 mg

metadon*

- injekcije 10 mg/mL

- kapi 1%

- tbl 5 mg

metformin*

- tbl 500 i 850 mg

mefilprednizolon

- injekcije 40 mg

metoklopramid

- injekcije 10 mg

- sirup 5 mg

- tbl 10 mg

metotreksat*

- injekcije 5-50 mg

metronidazol

- injekcije 500 mg

- tbl 250-500 mg

- vaginalete 500 mg

morfin*

- injekcije 10 mg

- kapsule 20-100 mg

N

natrij fluorid

- tbl 0,25 i 1 mg

natrij valproat

- dražeje 150 i 300 mg

- kapi 30%

nifedipin

- ret tbl 20 mg

nifuroksazid

- kapsule 100 mg

- sirup 200 mg

niskomolekularni heparin*

- injekcije

nistatin

- kapi 100.000 i.j.

nitrazepam

- tbl 5 mg

norfloksacin*

- tbl 400 mg

O

omeprazol*

- tbl 20 mg

oralna rehidratacijska so

- kesice 27,9 mg

P

pantoprazol*

- injekcije 40 mg

paracetamol

- čepići 120 mg

- sirup 120 mg/5 mL

- tbl 500 mg

permetrin

- krema 1%

pilokarpin

- kapi za oči 1 i 2%

pirazinamid

- tbl 500 mg

piridostigmin

- injekcije 1 g

- tbl 10 mg

povidin jodid

- otopina 7,5-10%

prednizon

- tbl 5 mg

prokarbazin*

- kapsule 50 mg

propafenon

- injekcije 70 mg

- tbl 150 i 300 mg

propiltiouracil*

- tbl 50 mg

R

ranitidin

- injekcije 50 mg

- tbl 150 i 300 mg

repaglinid*

- tbl 0,5-2 mg

rifampicin

- kapsule 300 mg

ritodrin

- injekcije 50 mg

- tbl 10 mg

- ret. kaps. 40 mg

ritonavir

- kapsule 100 mg

- otopina 80 mg/mL

S

salbutamol

- aerosol 0,1 mg

- injekcije 5 mg/5 mL

- otopina 5 mg/mL

- sirup 2 mg

- tbl 2 mg

salmeterol

- inhaler

sotalol

- tbl 80 i 160 mg

spirinolakton

- tbl 25-100 mg

streptomicin*

- injekcije 1 mg

sulfadiazin srebro

- krema 1%

sulfametoksazol+trimetoprim

- sirup 240 mg

- tbl 120 i 480 mg

sulfasalazin*

- tbl 500 mg

sulpirid

- injekcije 100 mg

- - kapsule 50 mg

- sirup 25 mg

T

tamoksifen*

- tbl 10 mg

teofilin

- kapsule 125-375 mg

tiamazol

- tbl 20 mg

timolol

- kapi za oči 0,25 i 0,5%

tiopental

- injekcije 0,5 i 1 g

tioridazin

- dražeje 10-100 mg

- ret. kapsule 30 mg

tramadol

- injekcije 50 i 100 mg

- kapi 100 mg

- kapsule 50 mg

U

ursodeoksikolna kiselina*

- kapsule 250 mg

V

vankomicin**

- injekcije 0,5 i 1 g

varfarin

- tbl 3 mg

verapamil

- injekcije 5 mg

- tbl 40-120 mg

vinbastin*

- injekcije 10 mg

vinkristin*

- injekcije 1 mg

vitamin A (retinol, akseroftol)

- injekcije 300.000 i.j.

vitamin B 1 (tiamin, aneurin)

- injekcije 100 i 250 mg

voda za injekcije

- ampule 2-10 mL

Z

zidovudin*

- kapsule 100-300 mg

- sirup 100 mg/5 mL

INFUZIONE OTOPINE I ZAMJENE KRVI

dekstran

glukoza 5-50%

humani albumin* 5 i 25%

kalij klorid 7,45%

manitol 10 i 20%

natrij hidrogenkarbonat 1,4 i 8,4%

natrij klorid 0,9%

natrij klorid sa glukozom

otopine za hemodijalizu*

otopine za peritonealnu dijalizu*

ringerova otopina

želatinski polimerizati

VAKCINE

BCG

difterija-tetanus-pertusis

difterija-tetanus

hemofilus influence b

hepatitis A

hepatitis B

influenca

meningokokus

morbili

morbili-rubeola-parotitis

pneumokokna

poliomijelitis (oralna)

rabies (HDC)

rubeola

tetanus

tifus

vakcina protiv žute groznice

SERUMI

antiserum protiv zmijskog otrova

imunoglobulin normalni humani

difterija antitoksin

rabies serum

tetanus antitoksin

ANTIDOTI I ANTAGONISTI

kalcij folinat

pralidoksim

protamin

KONTRASTNA SREDSTVA I DIJAGNOSTICI

amidotrizoat i kombinacije

barij sulfat

joheksol

jopanoatna kiselina

jopidol

natrij jopodat