Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH'', broj 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi


O D L U K U

O OSNOVAMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA KOJE OSIGURAVAJU USLUGE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, A FINANCIRAJU SE IZ
SREDSTAVA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI


OSNOVNE ODREDBE


I


Ovom odlukom utvrđuju se osnovi, kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) i zdravstvenih ustanova koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni fond solidarnosti).


II


Cilj odluke je da osigura namjensko, zakonito i pravodobno zaključivanje ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite koje se financiraju iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti.


OSNOVI, KRITERIJI I MJERILA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA


III


Osnovi za zaključivanje ugovora, sadržani su u:

1. Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BIH'', broj 22/02), (u daljnjem tekstu: Odluka o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti);
2. Financijskom planu Federalnog fonda solidarnosti, za kalendarsku godinu za koju Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje ugovore s odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.
3. Posebnom godišnjem programu zdravstvene zaštite utvrđenom Odlukom o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, za svaku zdravstvenu ustanovu s kojom se zaključuje ugovor, odnosno u ugovoru u kome se utvrđuje pružanje određenih zdravstvenih usluga.


IV


Kriteriji za zaključivanje ugovora sadržani su u:
1. Odluci o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 22/02);
2. Odluci o utvrđivanju privremenih standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine Federacije BIH'', broj 21/00).


V


Mjerila za zaključivanje ugovora sadržana su u:
1. Statističkim podacima o broju stanovnika po kantonima i patologiji stanovništva;
2. Tarife zdravstvenih usluga i Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu tarife pojedinačnih zdravstvenih usluga u određenim slučajevima;
3. Listi esencijalnih lijekova koja se primjenjuje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (U daljnjem tekstu: Federacija).


SUBJETKI UGOVARANJA


VI


Subjekti ugovaranja sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (''Službene novine Federacije BiH'', broj 29/97) su:
- Federalni zavod osiguranja i reosiguranja,
- Zdravstvene ustanove koje pružaju zdravstvene usluge utvrđene Odlukom o prioritetima zdravstvene zaštite.


VII


Zdravstvene ustanove, kao subjekt ugovaranja, utvrđuju se u okviru mreže zdravstvenih ustanova koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Do donošenja mreže zdravstvenih ustanova iz stavka 1. ove točke primjenjuje se članak 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, po kojem, do donošenja mreže zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove nastavljaju rad u postojećoj mreži.


VIII


Zdravstvene ustanove iz postojeće mreže, kao ugovorni subjekt, pružaju ugovorene zdravstvene usluge sukladno:
- djelatnosti koju zdravstvena ustanova obavlja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim temeljem ovog zakona,
- vrstom, opsegom i složenošću zdravstvenih usluga određenih Odlukom o prioritetima zdravstvene zaštite,
- kriterijima dostupnosti zdravstvene ustanove osiguranim osobama i osnivačkim pravima kantona, odnosno Federacije.


IX


Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključiti ugovore o pružanju zdravstvenih usluga utvrđenih u Odluci o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, donosi Upravno vijeće Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja na temelju kriterija iz točke IV ove odluke.
Ovom odlukom utvrđuju se zdravstvene ustanove s preciznim navođenjem zdravstvenih usluga za čije će se pružanje zaključiti ugovor i područja, odnosno kantoni, iz kojih će osigurane osobe imati osiguran pristup korištenju zdravstvenih usluga.
O izboru zdravstvene ustanove i drugim elementima iz stavka 2. ove točke informirat će se kantonalna ministarstva i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.


OSTALI ELEMENTI ZA DEFINIRANJE UGOVORENIH ODNOSA


X


U definiranju ugovornih obveza potrebno je osigurati:
1. Jednaka prava i uvjete svih osiguranih osoba s teritorija Federacije za korištenje zdravstvenih usluga s obzirom na zdravstvene potrebe odnosno medicinske indikacije;
2. efikasnost u poslovanju sredstvima osiguranim iz Federalnog fonda solidarnosti;
3. opseg , kvalitet, sadržaj i vrstu zdravstvenih usluga i odnos prema pacijentima sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti;
4. pravovremeno izvještavanje sa svim indikatorima poslovanja, odnosno financijskim aktivnostima, troškovima proizišlim iz pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga, postignutoj kvaliteti i opsegu
ugovorene zdravstvene zaštite;
5. unapređivanje partnerskih odnosa u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva;
6. rješavanje otvorenih pitanja u neposrednim kontaktima uz odgovarajuću objektivnu argumentaciju i sukladno propisima uz dobru volju da se nađe zadovoljavajuće rješenje za oba ugovorna partnera i za osigurane osobe;
7. kontrola opsega i kvalitete izvršenja ugovornih obveza;
8. instrumente za pokriće rizika ugovornih strana u ispunjenju svojih obveza.


ZAVRŠNE ODREDBE


XI


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 273/02
28. lipnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.