Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH'', broj 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi


O D L U K U

O OSNOVAMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA KOJE OSIGURAVAJU USLUGE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, A FINANSIRAJU SE IZ
SREDSTAVA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI


OSNOVNE ODREDBE


I


Ovom odlukom utvrđuju se osnovi, kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) i zdravstvenih ustanova koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni fond solidarnosti).


II


Cilj odluke je da osigura namjensko, zakonito i pravovremeno zaključivanje ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite koje se finansiraju iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti.


OSNOVI, KRITERIJI I MJERILA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA


III


Osnovi za zaključivanje ugovora, sadržani su u:

1. Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 22/02), (u daljem tekstu: Odluka o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti);
2. Finansijskom planu Federalnog fonda solidarnosti, za kalendarsku godinu za koju Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje ugovore sa odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.
3. Posebnom godišnjem programu zdravstvene zaštite utvrđenom Odlukom o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, za svaku zdravstvenu ustanovu s kojom se zaključuje ugovor, odnosno u ugovoru u kome se utvrđuje pružanje određenih zdravstvenih usluga.


IV


Kriteriji za zaključivanje ugovora sadržani su u:
1. Odluci o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj
22/02);
2. Odluci o utvrđivanju privremenih standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine Federacije BIH'', broj 21/00).


V


Mjerila za zaključivanje ugovora sadržana su u:
1. Statističkim podacima o broju stanovnika po kantonima i patologiji stanovništva;
2. Tarife zdravstvenih usluga i Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu tarife pojedinačnih zdravstvenih usluga u određenim slučajevima;
3. Listi esencijalnih lijekova koja se primjenjuje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).


SUBJETKI UGOVARANJA


VI


Subjekti ugovaranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (''Službene novine Federacije BiH'', broj 29/97) su:
- Federalni zavod osiguranja i reosiguranja,
- Zdravstvene ustanove koje pružaju zdravstvene usluge utvrđene Odlukom o prioritetima zdravstvene zaštite.


VII


Zdravstvene ustanove, kao subjekt ugovaranja, utvrđuju se u okviru mreže zdravstvenih ustanova koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Do donošenja mreže zdravstvenih ustanova iz stava 1. ove tačke primjenjuje se član 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, po kojem, do donošenja mreže zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove nastavljaju rad u postojećoj mreži.


VIII


Zdravstvene ustanove iz postojeće mreže, kao ugovorni subjekt, pružaju ugovorene zdravstvene usluge u skladu sa:
- djelatnosti koju zdravstvena ustanova obavlja saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
- vrstom, obimom i složenošću zdravstvenih usluga određenih Odlukom o prioritetima zdravstvene zaštite,
- kriterijima dostupnosti zdravstvene ustanove osiguranim licima i osnivačkim pravima kantona, odnosno Federacije.


IX


Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključivati ugovore o pružanju zdravstvenih usluga utvrđenih u Odluci o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, donosi Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja na osnovu kriterija iz tačke IV ove odluke.
Ovom odlukom utvrđuju se zdravstvene ustanove s preciznim navođenjem zdravstvenih usluga za čije će se pružanje zaključiti ugovor i područja, odnosno kantoni, iz kojih će osigurana lica imati osiguran pristup korištenju zdravstvenih usluga.
O izboru zdravstvene ustanove i drugim elementima iz stava 2. ove tačke informirat će se kantonalna ministarstva i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.


OSTALI ELEMENTI ZA DEFINIRANJE UGOVORENIH ODNOSA


X


U definiranju ugovornih obaveza potrebno je osigurati:
1. Jednaka prava i uvjete svih osiguranih lica sa teritorije Federacijeza korištenje zdravstvenih usluga s obzirom na zdravstvene potrebe odnosno medicinske indikacije;
2. efikasnost u poslovanju sredstvima osiguranim iz Federalnog fonda solidarnosti;
3. obim , kvalitet, sadržaj i vrstu zdravstvenih usluga i odnos prema pacijentima saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti;
4. pravovremeno izvještavanje sa svim indikatorima poslovanja, odnosno finansijskim aktivnostima, troškovima proizišlim iz pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga, postignutom kvalitetu i obimu
ugovorene zdravstvene zaštite;
5. unapređivanje partnerskih odnosa u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva;
6. rješavanje otvorenih pitanja u neposrednim kontaktima uz odgovarajuću objektivnu argumentaciju i saglasno propisima, uz dobru volju da se nađe zadovoljavajuće rješenje za oba ugovorna partnera i za osigurana lica;
7. kontrola obima i kvaliteta izvršenja ugovornih obaveza;
8. instrumente za pokriće rizika ugovornih strana u ispunjenju svojih obaveza.


ZAVRŠNE ODREDBE


XI


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 273/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.