Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija ,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 271/2002
20. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.