Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija ,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02).

II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 3.000,00 KM terete poziciju
"Ugovorene usluge" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuju se Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 271/02
20. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.