Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT "PRILAGOĐAVANJE POSLOVNOG AMBIJENTA"

I

Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine ( daljnjem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekat "Prilagođavanje poslovnog ambijenta" u iznosu od 21,180.000 SDR (dvadesetjedanmilionstotinuosamdesettisuća SDR).

II

Kreditna sredstva se usmjeravaju u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unaprijeđenja ambijenta za domaće i strane investicije i razvoj jedinstvenog ekonomskog prostora.

III


Međunarodna asocijacija za razvitak (IDA) odobrava kredit pod standardnim uvjetima:
- rok otplate:                                                             35 godina
- period odgode uračunat u rok otplate:                     10 godina
- troškovi održavanja kredita:                                    0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita
- servisni troškovi:                                                     0,75% godišnje na neotplaćeni iznos glavnice.

IV

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja iz točke I ove odluke.

V

Ovlašćuje se federalni ministar financija - federalni ministar finansija da, u ime Federacije, potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne asocijacije za razvitak (IDA)

VI

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija.

VII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 267/2002
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.