Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA KREDIT MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA PROJEKAT "PRILAGOĐAVANJE POSLOVNOG AMBIJENTA"

I

Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine ( daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat "Prilagođavanje poslovnog ambijenta" u iznosu od 21,180.000 SDR (dvadesetjedanmilionstotinuosamdesethiljada SDR).

II

Kreditna sredstva se usmjeravaju u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unaprijeđenja ambijenta za domaće i strane investicije i razvoj jedinstvenog ekonomskog prostora.

III


Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA) odobrava kredit pod standardnim uslovima:
- rok otplate:                                                                                         35 godina
- period odgode uračunat u rok otplate:                                                 10 godina
- troškovi održavanja kredita: 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita
- servisni troškovi: 0,75% godišnje na neotplaćeni iznos glavnice.

IV

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja iz tačke I ove odluke.

V

Ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija da, u ime Federacije, potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije i Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne asocijacije za razvoj (IDA)

VI

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija.

VII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 267/2002
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.